TNBSP Oddział Chrzanów
  Dokumenty
 

REGULAMIN RADY ODDZIAŁU
(na podstawie Statutu Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich)

§ 1

Oddział jest terenową jednostką organizacyjną powołaną przez Radę Główna TNBSP.


§ 2

Władzami Oddziału Towarzystwa są:

1. Walne Zebranie członków Oddziału, którego działalność określa § 26 Statutu

2. Rada Oddziału

3. Komisja Rewizyjna Oddziału, której działalność określa § 32 Statutu.

§ 3

1. Rada Oddziału kieruje działalnością Oddziału a za swą pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem członków Oddziału.

2. Co 5 lat Rada Oddziału zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo- wyborcze członków Oddziału (§ 27 zmienionego Statutu).

3. Zakres działania Rady Oddziału określa § 31 Statutu.

4. Rada Oddziału używa pieczęci zgodnej z § 5, ust. l, pkt l i 2 Statutu.

§ 4

1. Skład Rady określa § 30 Statutu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Oddziału wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza, skarbnika i dwóch członków Rady.

§ 5

1. Zebrania Rady Oddziału zwoływane są przez prezesa lub jego zastępcę nie rzadziej niż 2 razy w roku.

2. Uchwały Rady Oddziału nabierają prawomocności przy obecności co najmniej 3 członków, zapadaj ą zwykłą większością głosów, a w przypadku równowagi decyduje głos prezesa Oddziału.

3. Zawiadomienie o posiedzeniach wraz z porządkiem obrad i ewentualnie materiałami mającymi stanowić przedmiot posiedzenia powinno być rozesłane uczestnikom co najmniej na 7 dni przed jego terminem.

4. W posiedzeniach Rady Oddziału mogą brać również udział:

- przedstawiciele Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

- Członkowie Honorowi będący członkami Oddziału

- inne osoby zaproszone przez prezesa Rady Oddziału w charakterze gości, doradców i referentów.

5. Z posiedzenia Rady Oddziału sporządzany jest protokół, który na kolejnym posiedzeniu po poprawkach lub uzupełnieniach jest ostatecznie przyjęty.


§ 6

1. Radę Oddziału reprezentuje na zewnątrz prezes, sekretarz Oddziału lub upoważnieni inni jego członkowie.

2. Prezes Oddziału nadzoruje ogólne kierunki działalności Oddziału wynikające ze Statutu oraz Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa i Walnego Zebrania Oddziału


§ 7

Do obowiązków Sekretarza Oddziału należą:

- czynności wymienione w § 3 ust. l niniejszego regulaminu

- przygotowanie planów pracy i sprawozdań z działalności Rady Oddziału

- nadzór nad realizacją postanowień i uchwał Rady Oddziału

- inne czynności zlecone przez Radę Oddziału

                                                                       § 8

Do
obowiązków Skarbnika Oddziału należą:

- czynności wymienione w § 3 ust. l niniejszego regulaminu

- przygotowanie planów finansowych i bilansów

- nadzór nad prawidłowością realizacji preliminarza budżetowego Oddziału

- przedkładanie sprawozdań i wniosków finansowych

- inne czynności zlecone przez Radę Oddziału

Skarbnik odpowiada przed Radą Oddziału za prawidłowość polityki ekonomiczno- finansowej.

  § 9

1. Gospodarka finansowa oraz rachunkowość Rady Oddziału prowadzona jest zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

2. Fundusze Oddziału określa Statut Towarzystwa w § 37.

3. Działalność gospodarcza Oddziału prowadzona jest na podstawie ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.


§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie postanowienia Rady Głównej Oddziału podjęte w ramach Statutu TNBSP i ogólnie obowiązujące przepisy prawne.

§11

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania członków Oddziału TNBSP w dniu 21 czerwca 2005 r.

 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (2 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=